ข้อมูล ISP

CODE ISP

ISP06090

ชื่อ-นามสกุล

ประยูร ป้องพาล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

ตำแหน่ง

-

อีเมล

_

เบอร์โทรศัพท์

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1Forgot your password?