ข้อมูล ISP

CODE ISP

ISP22960

ชื่อ-นามสกุล

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ตำแหน่ง

-

อีเมล

sittiruk@biotec.or.th

เบอร์โทรศัพท์

025646700

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

21 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,ชีวเคมี

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพForgot your password?