ข่าวประกาศ

..... เปิดรับโครงร่างข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 .....


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs / STARTUP

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยกำหนดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
(อ้างอิง: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.))


ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติมโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)

ขอทุนต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน (เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ)

ผู้ประกอบการ (SMEs)
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
และผู้เชี่ยวชาญ(ISP) ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดโครงการเบื้องต้น

ผู้ประกอบการ (SMEs) Startup
ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3 : นำเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

ผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup
นำเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้นด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 4 : เข้าอบรม (รับเฉพาะที่ลงทะเบียนเข้าร่วม)

SMEs : Innovation 101
Startup : Startup 101

ขั้นตอนที่ 5 : ยื่นข้อเสนอโครงการ

ผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup
ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 6 : นำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพิจาณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิด

ผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup มานำเสนอโครงการด้วยตนเอง

Forgot your password?